Hà Nhuận Nam cho hay, anh chỉ đang “thay trời hành đạo”, để chỉ cho Kenny Sang thấy lối sống gây chú ý của anh hoàn toàn sai lầm....